پر اُمید و بی نیازم از همه جز خدا http://poromidbiniyaz.mihanblog.com 2020-08-11T00:10:40+01:00 text/html 2016-10-26T22:50:16+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد کشیدن خط چشم http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/32 <BR> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000">کشیدن <A style="COLOR: #ff0000" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/">خط چشم</A> </SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , عکس خط چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477520455-eye-linear.jpg" width=450 height=449></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title=عکس href="http://mepatogh.ir/cat/photos/" target=_self>عکس</A> جدید کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="مدل خط چشم" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>مدل خط چشم</A> مجلسی و زیبا برای نوعروس ها</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , خط چشم برای چشم گربه ای" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477520456-eye-linear.jpg" width=450 height=403></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن بسیار حرفه ای <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم</A> و ریمل زدن حرفه ای</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , خط چشم برای درشت کردن چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477520457-eye-linear.jpg" width=450 height=458></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن تصویری <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم</A> با طرحی بسیار زیبا و شیک</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , خط چشم نازک" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477520458-eye-linear.jpg" width=450 height=451></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم</A> بسیار ساده و فوری با مداد و قلم چشم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , خط چشم برای عروسی" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477520459-eye-linear.jpg" width=450 height=424></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم ماژیکی" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم ماژیکی</A> بسیار زیبا برای چشمهای رنگی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , خط چشم پهن" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519796-eye-linear.jpg" width=450 height=450></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم ساده" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم ساده</A> و بسیار زیبا برای مهمانی های خاص</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , خط چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519797-eye-linear.jpg" width=450 height=678></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="مدل خط چشم" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>مدل خط چشم</A> کشیدن با عکس و قدم به قدم همراه تصویر</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , شابلون خط چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519798-eye-linear.jpg" width=450 height=450></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="مدل خط چشم" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>مدل خط چشم</A> بسیار ساده و دخترانه با طرح و روش جدید</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم تصویری" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519799-eye-linear.jpg" width=450 height=450></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم گربه ای" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم گربه ای</A> با روش جدید و <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title=رنگ href="http://mepatogh.ir/4251/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84/" target=_blank>رنگ</A> سیاه</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , مدل خط چشم جدید" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/12_1477519799-eye-linear.jpg" width=450 height=450></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم برای چشمهای گرد" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم برای چشمهای گرد</A> و درشت زنانه</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , چگونه خط چشم بکشیم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519800-eye-linear.jpg" width=450 height=454></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم ژله ای" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم ژله ای</A> بسیار زیبا و حرفه ای</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , تاتو خط چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519802-eye-linear.jpg" width=450 height=450></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم</A> برای چشم های روشن و درشت</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , طرز کشیدن خط چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519805-eye-linear.jpg" width=450 height=233></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم برای چشمهای پف دار" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم برای چشمهای پف دار</A> مرحله به مرحله</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , آموزش خط چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519806-eye-linear.jpg" width=450 height=451></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم برای چشمهای بادامی" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم برای چشمهای بادامی</A> با رنگ مشکی و زیبا</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , khate cheshm" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519807-eye-linear.jpg" width=450 height=450></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم برای چشمهای ریز" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم برای چشمهای ریز</A> با طرحی زیبا</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , ox ]al" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519808-eye-linear.jpg" width=450 height=450></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم با مداد" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم با مداد</A> در داخل چشم با رنگ سفید</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/"><IMG class=alignnone alt="خط چشم , مدل خط چشم , آموزش کشیدن خط چشم , انواع خط چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1477519809-eye-linear.jpg" width=450 height=668></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">عکس جدید مدل کشیدن <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="خط چشم دخترانه" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/" target=_blank>خط چشم دخترانه</A> بسیار زیبا و مجلسی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=alignnone alt="آموزش تصویری و گام به گام کشیدن خط چشم برای انواع چشم" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000">آموزش تصویری و گام به گام <A style="COLOR: #ff0000" href="http://mepatogh.ir/12433/eye-linear/">کشیدن خط چشم</A> برای انواع چشم 95 و 2016</SPAN></H2> text/html 2016-10-09T16:19:10+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد آموزش طرز تهیه کله جوش آذری خوشمزه و ترکی با کشک و ماست http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/31 <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000">آموزش <A style="COLOR: #ff0000" href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/">طرز تهیه کله جوش</A> آذری خوشمزه و ترکی با کشک و ماست</SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/"><IMG class=alignnone alt="کله جوش,طرز تهیه کله جوش,دستور پخت کله جوش" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1476012260-welding-head.jpg" width=450 height=301></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="آموزش آشپزی" href="http://mepatogh.ir/cat/cookery/food/" target=_blank>آموزش آشپزی</A> و دستور پخت <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="کله جوش" href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/" target=_blank>کله جوش</A> مجلسی و خوشمزه اصل تبریزی</P> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><A style="COLOR: #ff0000" href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/">مواد لازم کله جوش</A></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: center">گوشت چرخ کرده 300 گرم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">گردو<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> 5 عدد</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">کشک یا ماست<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> 200 گرم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آرد<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> 2 قاشق غذاخوری</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پیاز<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> 2 عدد</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">نعناع خشک<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> 2 قاشق غذاخوری</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آب<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> 4 لیوان</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">زردچوبه ، نمک و فلفل<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> به میزان کافی</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/1939/%D8%B3%D9%88%D9%BE-%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2/"><IMG class=alignnone alt="سوپ گشنیز , طرز تهیه سوپ گشنیز , دستور پخت سوپ گشنیز" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/"><IMG class=alignnone alt="کله جوش زنجان,کله جوش اصفهان,کله جوش با ماست,کله جوش با کشک,کله جوش ویکی پدیا,کله جوش با لپه,کله جوش چیست" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1476012261-welding-head.jpg" width=450 height=291></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="آموزش آشپزی" href="http://mepatogh.ir/cat/cookery/food/" target=_blank>آموزش آشپزی</A> و دستور پخت <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="کله جوش" href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/" target=_blank>کله جوش</A> مجلسی و خوشمزه اصل تبریزی</P> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><A style="COLOR: #ff0000" href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/">طرز تهیه کله جوش</A></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: center">پیاز را بعد از شستشو و پوست گرفتن به صورت خلالی خرد می کنیم ، سپس داخل تابه کمی روغن مایع می ریزیم و پیاز های خلالی را داخل روغن می ریزیم و آنقدر تفت می دهیم تا یک <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="پیاز داغ" href="http://mepatogh.ir/9530/fried-onion/" target=_blank>پیاز داغ</A> یکدست و طلایی <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title=رنگ href="http://mepatogh.ir/4251/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84/" target=_blank>رنگ</A> به دست بیاید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">بعد از آماده شدن پیازها مغز گردوها را خرد کمی کنیم و به <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="پیاز داغ" href="http://mepatogh.ir/9530/fried-onion/" target=_blank>پیاز داغ</A> اضافه می کنیم ، کمی مواد را تفت می دهیم تا گردوها هم نرم شوند. گوشت چرخ کرده را درون ظرف مناسبی می ریزیم ، سپس نمک و فلفل می زنیم و گوشت را با دست به خوبی ورز می دهیم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">بعد از اینکه ادویه ها به خوبی با گوشت مخلوط شد از گوشت چرخ کرده گلوله های کوچک درست می کنیم و داخل روغن به صورت جداگانه سرخ می کنیم و کنار می گذاریم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">حالا قابلمه ای مناسب را روی گاز با حرارت ملایم قرار می دهیم و آرد ، چهار لیوان آب ، زردچوبه ، نمک و فلفل زا داخلش می ریزیم و صبر میکنیم تا آب به جوش بیاید ، پش از اینکه آب به جوش آمد کشک یا ماست آب کشیده را به مواد اضافه می کنیم و خوب بهم می زنیم تا مواد بخوبی مخلوط شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پس از ده دقیقه که مواد درون قابلمه جوشید <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="پیاز داغ" href="http://mepatogh.ir/9530/fried-onion/" target=_blank>پیاز داغ</A> ، مغز گردوها و گوشت های قلقلی سرخ شده را به مواد داخل قابلمه اضافه می کنیم و در پایان نعناع خشک را داخل قابلمه می ریزیم و اجازه می دهیم تا <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="کله جوش" href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/" target=_blank>کله جوش</A> به خوبی جا بیفتد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">حدود 10 تا 15 دقیقه زمان لازم است تا <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="کله جوش" href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/" target=_blank>کله جوش</A> به خوبی جا بیفتد. پس از اینکه <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="کله جوش" href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/" target=_blank>کله جوش</A> جا افتاد ، قابلمه را از روی گاز بر می داریم و غذا را در ظرفی مناسب می کشیم و با نان میل می کنیم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/7158/meatball-tabrizi/"><IMG class=alignnone alt="کوفته تبریزی,طرز تهیه کوفته تبریزی,دستور پخت کوفته تبریزی,کوفته تبریزی اصل,کوفته تبریزی رزا منتظمی,کوفته تبریزی خاله خانم " src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></A></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000">آموزش طرز تهیه <A style="COLOR: #ff0000" href="http://mepatogh.ir/11125/welding-head/">کله جوش</A> آذری خوشمزه و ترکی با کشک و ماست</SPAN></H2> text/html 2016-10-09T16:11:04+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد آموزش طرز تهیه شیرینی کشمشی خوشمزه و ترد قنادی در منزل http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/30 <BR> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000">آموزش <A style="COLOR: #ff0000" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/">طرز تهیه شیرینی کشمشی</A> خوشمزه و ترد قنادی در منزل</SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/"><IMG class=alignnone alt="شیرینی کشمشی,طرز تهیه شیرینی کشمشی,دستور پخت شیرینی کشمشی" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1476010818-pastry-raisins.jpg" width=450 height=293></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آموزش <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="شیرینی پزی" href="http://mepatogh.ir/cat/cookery/pastry/" target=_blank>شیرینی پزی</A> و دستور تهیه <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="شیرینی کشمشی" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/" target=_blank>شیرینی کشمشی</A> خانگی خوشمزه در منزل</P> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><A style="COLOR: #ff0000" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/">مواد لازم شیرینی کشمشی</A></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: center">آرد<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> 1 و ¾ لیوان</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پودر قند<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> 1 و ½ لیوان</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">کره<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> 150 گرم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">تخم مرغ<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> 2 عدد</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">کشمش پلویی<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> ½ لیوان</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">اسانس وانیل<SPAN style="COLOR: #ff0000"> :•:</SPAN> ½ قاشق چای خوری</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/6069/spice-cookies/"><IMG class=alignnone alt="شیرینی کوکی لاهیجان , طرز تهیه شیرینی کوکیز , شیرینی کوکی شکلاتی میکری گردویی کره ای شمالی" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/"><IMG class=alignnone alt="شیرینی کشمشی با روغن مایع,شیرینی کشمشی بازاری,شیرینی کشمشی نرم,شیرینی کشمشی بدون فر,شیرینی کشمشی قنادی,شیرینی کشمشی شف طیبه" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/10/1476010819-pastry-raisins.jpg" width=450 height=211></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آموزش <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="شیرینی پزی" href="http://mepatogh.ir/cat/cookery/pastry/" target=_blank>شیرینی پزی</A> و دستور تهیه <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="شیرینی کشمشی" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/" target=_blank>شیرینی کشمشی</A> خانگی خوشمزه در منزل</P> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><A style="COLOR: #ff0000" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/">طرز تهیه شیرینی کشمشی</A></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: center">ابتدا فر را روشن می کنیم و درجه آنرا روی دمای 160 درجه سانتیگراد قرار می دهیم تا زمان آماده شدن مایه <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="شیرینی کشمشی" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/" target=_blank>شیرینی کشمشی</A> گرم شود. کره را پانزده دقیقه قبل از شروع پخت شیرینی از یخچال خارج می کنیم تا نرم شود ، بعد از نرم شدن کره آنرا داخل ظرفی مناسب می ریزیم و پودر قند و وانیل را به آن اضافه می کنیم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">مواد داخل ظرف را با همزن آنقدر می زنیم تا یکدست و به <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title=رنگ href="http://mepatogh.ir/4251/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84/" target=_blank>رنگ</A> کرمی در بیاید ، سپس تخم مرغ ها را اضافه کنیم ، توجه داشته باشید بعد از اضافه کردن هم تخم مرغ باید مواد را هم بزنیم و بعد تخم مرغ بعدی را داخل ظرف بشکنیم.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">حالا نوبت اضافه کردن کشکش ها به <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="شیرینی کشمشی" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/" target=_blank>شیرینی کشمشی</A> است و بعد از آن آرد را روی مواد داخل ظرف الک می کنیم و خوب مخلوط می کنیم. حالا داخل سینی فر یک کاغذ روغنی قرار می دهیم و به اندازه ای کوچک تر از گردو مواد بر مداریم و روی سینی قرار می دهیم .</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دقت داشته باشید که شیرینی بعد از اینکه بپزد تخت و نازک می شود ، به همین جهت فاصله شیرینی ها را طوری تنظیم کنید که بهم نچسبند. سینی را داخل فر قرار می دهیم . حدود پانزده دقیقه طول می کشد که لبه های شیرینی ها طلایی شود .</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">زمانی که دیدید لبه <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="شیرینی کشمشی" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/" target=_blank>شیرینی کشمشی</A> طلایی است آنرا از فر خارج کنید و اجازه دهید شیرینی ها خنک شوند تا بتوانید به راحتی از کاغذ جدایشان کنید. حالا می توانید چای خود را با <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="شیرینی کشمشی" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/" target=_blank>شیرینی کشمشی</A> خانگی خودتان میل بفرمایید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">اگر مایلید <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="شیرینی کشمشی" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/" target=_blank>شیرینی کشمشی</A> شما طلایی یا زرد <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title=رنگ href="http://mepatogh.ir/4251/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84/" target=_blank>رنگ</A> شود می توانید کمی زعفران دم کنید و داخل مواد شیرینی بریزید ، با اینکار می توانید <A style="COLOR: ; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" title="شیرینی کشمشی" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/" target=_blank>شیرینی کشمشی</A> زعفرانی که طرفداران بسیار دارد تهیه فرمایید. اگر مایلید شیرینی شما نرم شود کمی شیر به مواد شیرینی اضافه کنید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://mepatogh.ir/9755/danish-pastry/"><IMG class=alignnone alt="شیرینی دانمارکی,طرز تهیه شیرینی دانمارکی,دستور پخت شیرینی دانمارکی" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line03.gif" width=450 height=21></A></P> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000">آموزش طرز تهیه <A style="COLOR: #ff0000" href="http://mepatogh.ir/11107/pastry-raisins/">شیرینی کشمشی</A> خوشمزه و ترد قنادی در منزل</SPAN></H2> text/html 2016-08-10T07:46:44+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد عکس های غمگین و عاشقانه بسیار تاثیرگذار و زیبا http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/29 <p style="text-align: center;">عکس های غمگین و عاشقانه بسیار تاثیرگذار و زیبا <br></p><p style="text-align: center;" align="center"> <img title="عکس های عاشقانه و احساسی" src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image1/0.757503001281545466_0.jpg" alt="عکس های عاشقانه و احساسی" data-mce-src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image1/0.757503001281545466_0.jpg" height="377" width="550"></p><p style="text-align: center;" align="center">عکس های غمگین و عاشقانه بسیار تاثیرگذار و زیبا </p><p style="text-align: center;" align="center"><img title="عکس های عاشقانه و احساسی" src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image1/0.764989001281545466_0.jpg" alt="عکس های عاشقانه و احساسی" data-mce-src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image1/0.764989001281545466_0.jpg" height="375" width="550"></p><p style="text-align: center;">&nbsp;عکس های غمگین و عاشقانه بسیار تاثیرگذار و زیبا </p><p style="text-align: center;" align="center"><img title="عکس های عاشقانه و احساسی" src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image1/0.765289001281545466_0.jpg" alt="عکس های عاشقانه و احساسی" data-mce-src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image1/0.765289001281545466_0.jpg" height="798" width="550"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;">&nbsp;عکس های غمگین و عاشقانه بسیار تاثیرگذار و زیبا </p><p style="text-align: center;" align="center"><img title="عکس های عاشقانه و احساسی" src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image1/0.765685001281545466_0.jpg" alt="عکس های عاشقانه و احساسی" data-mce-src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image1/0.765685001281545466_0.jpg" height="420" width="550"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/photos-love" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/photos-love"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;"><strong>عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه</strong></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p><br></p> text/html 2015-11-02T12:33:37+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد عکس های زیبا از مدل لباس,لباس Dress, clothes http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/28 <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های زیبا از&nbsp;<a title="مدل لباس" href="http://namakstan.ir/category/womens-clothing" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/womens-clothing"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مدل لباس,لباس</span></span></a> &nbsp;Dress, clothes </span></strong></p><p style="text-align: center;">انتخاب های خود را به حداکثر سه رنگ محدود کنید. مخصوصا ترکیب سفید و مشکی بسیار شیک و زیباست. روش های قدیمی ست کردن <strong>لباس</strong> را کنار بگذارید. قوانین مد سال به سال تغییر می کنند. مجلات <strong>مدل</strong> را به دقت تماشا کنید و از یکی از آنها الهام بگیرید. با استفاده از مجلات ، سایت های مد و شبکه های مد براحتی می توانید سلیقه خود را مطابق روز کنید.</p><div style="text-align: center;"><img title="مدل لباس,لباس" src="http://cdn52.akairan.com/files/images/201510/20151025222921746690a.jpg" alt="مدل لباس,لباس" data-mce-src="http://cdn52.akairan.com/files/images/201510/20151025222921746690a.jpg"></div><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های زیبا از&nbsp;<a title="مدل لباس" href="http://namakstan.ir/category/womens-clothing" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/womens-clothing"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مدل لباس,لباس</span></span></a> &nbsp;Dress, clothes </span></strong></p><div style="text-align: center;"><img title="مدل لباس,لباس" src="http://cdn52.akairan.com/files/images/201510/20151025222921746381a.jpg" alt="مدل لباس,لباس" data-mce-src="http://cdn52.akairan.com/files/images/201510/20151025222921746381a.jpg"></div><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های زیبا از&nbsp;<a title="مدل لباس" href="http://namakstan.ir/category/womens-clothing" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/womens-clothing"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">مدل لباس,لباس</span></span></a> &nbsp;Dress, clothes </span></strong></p><div style="text-align: center;"><img title="مدل لباس,لباس" src="http://cdn52.akairan.com/files/images/201510/20151025222921746642a.jpg" alt="مدل لباس,لباس" data-mce-src="http://cdn52.akairan.com/files/images/201510/20151025222921746642a.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">عکس های زیبا از&nbsp;<a title="مدل لباس" href="http://namakstan.ir/category/womens-clothing" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/womens-clothing"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">مدل لباس,لباس</span></span></a> &nbsp;Dress, clothes </span></strong><br></div><p><br></p> text/html 2015-10-08T12:57:27+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد عکس های زیبا از گالری مدل مانتو اسپرت و شیک http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/27 <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>عکس های زیبا از گالری مدل مانتو اسپرت و شیک</strong></span><br></p><p style="text-align: center;">سهیل عباسی طراح خوش فکر ایرانی است که در مراکز معتبر ایران به تدریس مشغول است.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-30938 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/08/manto-8-namakstan.ir-6.jpg" alt="مدل مانتو مجلسی,مدل مانتو مجلسی شیک,مدل مانتو جدید,مدل مانتو 2015,مدل مانتو کتی,مدل مانتو اسپرت,مدل مانتو پاییزه,مدل مانتو مجلسی" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/08/manto-8-namakstan.ir-6.jpg" height="500" width="500"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های زیبا از گالری مدل مانتو اسپرت و شیک</span></p><p style="text-align: center;"> او در ابتدا رشته متالوژی را در دانشگاه علم و صنعت تهران گذراند. </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های زیبا از گالری مدل مانتو اسپرت و شیک</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><img class="aligncenter wp-image-30939 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/08/manto-8-namakstan.ir-7.jpg" alt="مدل مانتو مجلسی,مدل مانتو مجلسی شیک,مدل مانتو جدید,مدل مانتو 2015,مدل مانتو کتی,مدل مانتو اسپرت,مدل مانتو پاییزه,مدل مانتو مجلسی" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/08/manto-8-namakstan.ir-7.jpg" height="500" width="500"></span></p><p style="text-align: center;">علاقه او به عرصه طراحی لباس سبب شد که به صورت حرفه‌ای و متمرکز دوره ۶ ماهه‌ای را در بخش دپارتمان طراحی لباس دانشگاه UCSI مالزی بگذراند.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های زیبا از گالری مدل مانتو اسپرت و شیک</span></p><p style="text-align: center;"> او از سال ۲۰۰۶ به عضویت IFF به عنوان طراحان فشن اسلامی درآمد.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-30940 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/08/manto-8-namakstan.ir-8.jpg" alt="مدل مانتو مجلسی,مدل مانتو مجلسی شیک,مدل مانتو جدید,مدل مانتو 2015,مدل مانتو کتی,مدل مانتو اسپرت,مدل مانتو پاییزه,مدل مانتو مجلسی" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/08/manto-8-namakstan.ir-8.jpg" height="500" width="500"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های زیبا از گالری مدل مانتو اسپرت و شیک</span></p><p style="text-align: center;">او نمایش‌های زنده بسیاری در سال‌های ۲۰۰۶،۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ در مالزی برگزار کرد. </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های زیبا از گالری مدل مانتو اسپرت و شیک</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><img class="aligncenter wp-image-30942 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/08/manto-8-namakstan.ir-10.jpg" alt="عکس ,عکس های خفن,عکس های لو رفته" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/08/manto-8-namakstan.ir-10.jpg" height="500" width="500"></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/manto" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/manto"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>مدل مانتو اسپرت</strong></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;">در سال ۲۰۱۲ نیز نمایش زنده دیگری از وی در استانبول برگزار شد.عباسی نخستین کسی بود </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های زیبا از گالری مدل مانتو اسپرت و شیک</span></p><p style="text-align: center;">که نمایش زنده لباس را در دانشگاه الزهرا برگزار کرد. </p><p style="text-align: center;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">عکس های زیبا از گالری مدل مانتو اسپرت و شیک</span></p><p style="text-align: center;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><img class="aligncenter wp-image-30941 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/08/manto-8-namakstan.ir-9.jpg" alt="مدل مانتو مجلسی,مدل مانتو مجلسی شیک,مدل مانتو جدید,مدل مانتو 2015,مدل مانتو کتی,مدل مانتو اسپرت,مدل مانتو پاییزه,مدل مانتو مجلسی" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/08/manto-8-namakstan.ir-9.jpg" height="500" width="500"></span></p><p style="text-align: center;">همکاری با آلبرت کینگ طراح مشهور مالزیایی نیز در فعالیت‌های این طراح ایرانی دیده می‌شود.</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>عکس های زیبا از گالری مدل مانتو اسپرت و شیک</strong></span></p> text/html 2015-09-28T07:54:44+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد حنانه شهشهانی facebook http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/26 <h2 style="text-align: center;">حنانه شهشهانی facebook</h2> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33853 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hananeh-shahshahani-3-namakstan.ir-1.jpg" alt="عکس های دیده نشده حنانه شهشهانی + بیوگرافی کامل , حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <p style="text-align: center;"><strong>نمکستان</strong> » در این مطلب می توانید با بازیگر خوب کشورمان <strong><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></strong> بیشتر آشنا شوید ، در ادامه با ما همراه باشید<span id="more-33852"></span><span id="more-33669"></span><span id="more-33507"></span><span id="more-33155"></span><span id="more-33105"></span><span id="more-32991"></span></p> <blockquote> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی حنانه شهشهانی</span></p> <p style="text-align: center;">حنانه شهشهانی متولد ۴ اسفند ۱۳۶۸ بازیگر سینما و تلویزیون است. وی در رشته موسیقی تحصیل کرده است و ویولن ساز تخصصی اوست.</p> <p style="text-align: center;">اولین بار در ۴ سالگی در سریال ”شلیک نهایی” بازی کرده و بعد از آن چند کار کودک با آقای شاپور قریب داشته است. بعد از این فعالیت‌ها چند سالی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته و در سن ۱۶ سالگی به ایران بازگشته و اولین کارش فیلم سینمایی زاگرس بود.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">فیلم های سینمایی حنانه شهشهانی</span></span></p> <ul><li style="text-align: right;">حرفه‌ای‌ها (۱۳۸۸)</li><li style="text-align: right;">میم مثل مادر (۱۳۸۵)</li><li style="text-align: right;">زاگرس (۱۳۸۴)</li></ul> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">مجموعه های تلویزیونی حنانه شهشهانی</span></span></p> <ul><li style="text-align: right;">جاودانگی (۱۳۹۰)</li><li style="text-align: right;">ترانه مادری (۱۳۸۷)</li><li style="text-align: right;">مثل هیچ‌کس (۱۳۸۷)</li><li style="text-align: right;">یک مشت پر عقاب (۱۳۸۶)</li><li style="text-align: right;">کلاه پهلوی (۱۳۸۳-۱۳۹۰)</li><li style="text-align: right;">شلیک نهایی (۱۳۷۳)</li></ul> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">تله فیلم های حنانه شهشهانی</span></p> <ul><li style="text-align: right;">پروانه‌ها (۱۳۸۸)</li><li style="text-align: right;">بلند گریه کن (۱۳۸۴)</li></ul> </blockquote> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">عکس کودکی حنانه شهشهانی</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-29311 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/hananeh-shahshahani-namakstan.ir-2.jpg" alt="حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">عکس</span></strong> <strong><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></strong> در نمایی از یک برنامه تلویزیونی در شبکه دو سیما</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33854 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hananeh-shahshahani-3-namakstan.ir-2.jpg" alt="حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></strong> با انتشار این تصویر نوشت : با افتخار از اساتیدم هر روز بیشتر اموختم سریال یک مشت پر عقاب روزهای شیرینی که خیلی تند گذشت ومن به شدت دلتنگشم.</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33855 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hananeh-shahshahani-3-namakstan.ir-3.jpg" alt="حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></strong> با انتشار این تصویر نوشت : فلش بک به مثل هیچکس دفتر آقای ضرغامی</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33856 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hananeh-shahshahani-3-namakstan.ir-4.jpg" alt="حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <p style="text-align: center;">عکس جالب <strong><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></strong> و <span style="color: #ff0000;"><strong>نادر سلیمانی</strong></span> در نمایی از سریال کلاه پهلوی</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-33857 size-full" title="حنانه شهشهانی" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/09/hananeh-shahshahani-3-namakstan.ir-5.jpg" alt="حنانه شهشهانی , بیوگرافی حنانه شهشهانی , اینستاگرام حنانه شهشهانی , عکس حنانه شهشهانی , زندگینامه حنانه شهشهانی" height="500" width="500"></p> <h1 style="text-align: center;">عکس های دیده نشده <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">حنانه شهشهانی</span></span> + بیوگرافی کامل</h1> text/html 2015-08-11T11:20:10+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد سه شنبه 20 فال روز متولدین شهریور فال عطسه فال چوب سرگرمی http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/25 <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>سه شنبه 20 فال روز متولدین شهریور فال عطسه فال چوب سرگرمی</strong></span><br></p><p style="text-align: center;">این روزها برای شما فهم این موضوع که سرنوشت شما را به کجا می کشاند سخت شده است، اما شما اعتقاد دارید که اگر محض اطمینان این موضوع را بفهمید شادتر خواهید شد. تفکرات شما بیشتر به سمت وظایفتان متوجه است، بنابراین برایتان سخت است راه حلی برای ناراحتی هایتان در ذهن مجسم کنید. عجیب اینکه قبول کردن واقعیت -حتی اگر مطابق با ایده آل های شما نباشد- شما را از این بی حس و حالی در خواهد آورد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p style="text-align: center;">حافظ می گوید :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید***وجه می می‌خواهم و مطرب که می‌گوید رسید شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام***بار عشق و مفلسی صعب است می‌باید کشید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعبیر: از فقر و نداری خود شرمنده نباش، خوبی تو سرمایه ی دولت تو است. ابرهای نعمت و رحمت به سویت می آیند و نجات پیدا می کنی و کارت بالا می گیرد. از چیزی نترس زیرا کسی که راه درست می رود ترس به دل راه نمی دهد. خداوند عادل و روزی رسان است. تو را هم فراموش نکرده و به تو هم کرم می کند.امروز اولین روز از بقیه زندگیتان است. از امروز دوره جدیدی از فرصت ها برای شما آغاز شده است. فقط یادتان باشد که ممکن است چند ماهی طول بکشد تا این فرصت ها به مرحله بازدهی برسند. این که در لحظه به نتیجه دلخواهتان نمی رسید نباید باعث دلسرد شدن شما بشود. </p><p style="text-align: center;">فرصت هایی نیز تا آخر سال برای رشد شخصیتان فراهم خواهند شد و شما باید تا جایی که می توانید از این فرصت ها بهره مند شوید و آنها را از دست ندهید. شانس به شما روی آورده است و روزهای خوبی برای شما در پیش است. این اواخر در رابطه عاطفی شما فراز و نشیب های زیادی به وجود آمده اند، سعی کنید در رابطه خود تعادل ایجاد کنید.&nbsp; امروز دیگران سرحال و با اشتیاق هستند و از این موضوع لذت می برید.به حرف های آن ها گوش کنید بعضی از ایده هایشان به درد شما می خورد.شاید فرصتی برای شما داشته باشند.&nbsp; فال روز متولدین شهریور:&nbsp; گره خوردن به یک عمل تکراری و یکسان شما را عصبی می کند، اما امروز شما آنقدر هوشیار هستید که بفهمید چه چیزی برای شما بهتر است. اگرنخواهید دیگران شما را به عنوان کسی ببینند که از حرفش برمی گردد، الان زمان خوبی است که احساسات خود را پنهان کرده و فقط کارتان را بکنید. فعلا کارهای زیادی برای انجام دادن دارید؛ اما نگران نباشید</p><p style="text-align: center;">شما همیشه می توانید درباره احساسات و افکار درونی تان صحبت کنید.&nbsp; فال حافظ امروز متولدین شهریور:&nbsp; ای که با سلسله زلف دراز آمده ای***فرصتت باد که دیوانه نواز آمده ای&nbsp; ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت***چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای&nbsp;&nbsp; تعبیر: آفرین بر شما که هر کاری را حتی نیت کردن در دل را از بهر ثواب انجام می دهید و هیچ لذتی را بالاتر از خواندن نماز نمی دانید. بسیار صبور هستید و با همه کس کنار می ْئید. نیازتان را جز خدا به احدی نگفته اید. رازتان را هم به کسی نگوئید که هدف نزدیک و مرادتان در راه است. به نظر می رسد که دوستان و همکاران تان سهل انگاری می کنند و وقتی از آن ها می خواهید در کار و احساس شان دقیق تر باشند شما را نادیده می گیرند. وقتی می بینید آن چه لازم است انجام شود یا گفته شود درست پیش نمی روید عصبانی می شوید. </p><p style="text-align: center;">کمی گیج شده اید، نمی دانید چرا زمانی که باید حرف بزنند در عوض سکوت می کنند. به جای این که آن ها را به باد سؤال بگیرید و تحت فشار بگذارید، بهتر است چند روزی صبر کنید تا همه چیز خودش درست شود.&nbsp; پایان یک دوره از خوش شانسی و شروع دوره ای دیگر و تازه است. انگار واقعا این جمله را با همه ی وجود خود حس کنید که "امروز اولین روز از بقیه ی زندگی تان است". به یاد داشته باشید که شاید نیاز به گذر چند ماه باشد تا مسیر طولانی ای که در حال شکل گرفتن است برای تان روشن شود. تنها به این دلیل که نمی توانید همه چیز را سریع به سرانجام برسانید احساس ناامیدی نکنید. در حالت آماده باش باقی بمانید چرا که ممکن است هر لحظه شانسی برای پیشرفت شخصی و شخصیتی تان از گوشه ای خودی نشان بدهد، و این وظیفه ی شماست که از آن استفاده کنید. روزهای خوش دوباره به شما بازگشته اند، حالا که سایه ی فرخنده ی مشتری بر نشانه ی شما افتاده است دیگر هیچ جایی برای داشتن برداشتی اشتباه وجود ندارد.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">حافظ می گوید ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید وجه می می‌خواهم و مطرب که می‌گوید رسید شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام بار عشق و مفلسی صعب است می‌باید کشید</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">تعبیر: از فقر و نداری خود شرمنده نباش، خوبی تو سرمایه ی دولت تو است. ابرهای نعمت و رحمت به سویت می آیند و نجات پیدا می کنی و کارت بالا می گیرد. از چیزی نترس زیرا کسی که راه درست می رود ترس به دل راه نمی دهد. خداوند عادل و روزی رسان است. تو را هم فراموش نکرده و به تو هم کرم می کند.امروز اولین روز از بقیه زندگیتان است. از امروز دوره جدیدی از فرصت ها برای شما آغاز شده است. فقط یادتان باشد که ممکن است چند ماهی طول بکشد تا این فرصت ها به مرحله بازدهی برسند. این که در لحظه به نتیجه دلخواهتان نمی رسید نباید باعث دلسرد شدن شما بشود.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/sneezing" data-mce-href="http://namakstan.ir/sneezing"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>فال عطسه چهارشنبه</strong></span></a><br data-mce-bogus="1"></p> text/html 2015-07-25T06:11:50+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد گالری کامل عکس های جدید آزاده نامداری مجری و بازیگر در سال 1394 http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/24 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های دیده نشده آزاده نامداری</a></span> | <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های جدید آزاده نامداری</a></span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/azadeh-namdari.html" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-26872 size-full" title="آزاده نامداری" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/05/azadeh-namdari-2-namakstan.ir-1.jpg" alt="عکس های جدید و دیده نشده آزاده نامداری در سال 1394" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">در این پست <span style="color: #ff9900;"><strong><a style="color: #ff9900;" title="عکس" href="http://namakstan.ir/category/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8">عکس</a></strong></span> های منتشر شده در صفحات اجتماعی <span style="color: #ff9900;"><strong><a style="color: #ff9900;" title="آزاده نامداری" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">آزاده نامداری</a></strong></span> مجری و بازیگر خوب کشورمان را گردآوری می کنیم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید<span id="more-26871"></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari"><img class="aligncenter wp-image-26873 size-full" title="آزاده نامداری" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/05/azadeh-namdari-2-namakstan.ir-2.jpg" alt="عکس آزاده نامداری عکس های آزاده نامداری عکسهای آزاده نامداری" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>گالری کامل <a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های جدید آزاده نامداری</a> مجری و بازیگر در سال 1394</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari"><img class="aligncenter wp-image-26874 size-full" title="آزاده نامداری" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/05/azadeh-namdari-2-namakstan.ir-3.jpg" alt="عکس جدید آزاده نامداری عکس های جدید آزاده نامداری عکسهای جدید آزاده نامداری" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>گالری کامل <a style="color: #ff00ff;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های جدید آزاده نامداری</a> مجری و بازیگر در سال 1394</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari"><img class="aligncenter wp-image-26875 size-full" title="آزاده نامداری" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/05/azadeh-namdari-2-namakstan.ir-4.jpg" alt="بیوگرافی آزاده نامداری بیوگرافی کامل آزاده نامداری بیوگرافی جدید آزاده نامداری" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff99cc;"><strong>گالری کامل <a style="color: #ff99cc;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های جدید آزاده نامداری</a> مجری و بازیگر در سال 1394</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari"><img class="aligncenter wp-image-26876 size-full" title="آزاده نامداری" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/05/azadeh-namdari-2-namakstan.ir-5.jpg" alt="سرگذشت آزاده نامداری زندگینامه آزاده نامداری" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>گالری کامل <a style="color: #ff6600;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های جدید آزاده نامداری</a> مجری و بازیگر در سال 1394</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari"><img class="aligncenter wp-image-26877 size-full" title="آزاده نامداری" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/05/azadeh-namdari-2-namakstan.ir-6.jpg" alt="سایت آزاده نامداری وبلاگ آزاده نامداری صفحات اجتماعی آزاده نامداری" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff9900;"><strong>گالری کامل <a style="color: #ff9900;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های جدید آزاده نامداری</a> مجری و بازیگر در سال 1394</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari"><img class="aligncenter wp-image-26878 size-full" title="آزاده نامداری" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/05/azadeh-namdari-2-namakstan.ir-7.jpg" alt="کتک خوردن آزاده نامداری کبود شدن زیر چشم آزاده نامداری" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #808000;"><strong>گالری کامل <a style="color: #808000;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های جدید آزاده نامداری</a> مجری و بازیگر در سال 1394</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari"><img class="aligncenter wp-image-26879 size-full" title="آزاده نامداری" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/05/azadeh-namdari-2-namakstan.ir-8.jpg" alt="اینستاگرام آزاده نامداری صفحه رسمی اینستاگرام آزاده نامداری" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008080;"><strong>گالری کامل <a style="color: #008080;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های جدید آزاده نامداری</a> مجری و بازیگر در سال 1394</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari"><img class="aligncenter wp-image-26880 size-full" title="آزاده نامداری" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/05/azadeh-namdari-2-namakstan.ir-9.jpg" alt="صفحه فیسبوک آزاده نامداری صفحه رسمی آزاده نامداری در شبکه اجتماعی فیسبوک" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993366;"><strong>گالری کامل <a style="color: #993366;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های جدید آزاده نامداری</a> مجری و بازیگر در سال 1394</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-26881 size-full" title="آزاده نامداری" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/05/azadeh-namdari-2-namakstan.ir-10.jpg" alt="عکس های لو رفته,عکس های خفن , عکس" height="500" width="500"></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های دیده نشده آزاده نامداری</a></span> | <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/tag/azadeh-namdari">عکس های جدید آزاده نامداری</a></span></h2> </div> text/html 2015-07-04T19:23:16+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد مدل مانتو زنانه و دخترانه مجلسی شیک و جذاب http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/23 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/manto-7.html">عکس های مدل مانتو زنانه و دخترانه مجلسی 2015 سری 5</a></span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/manto-7.html" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-29446 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/manto-7-namakstan.ir-1.jpg" alt="عکس های مدل مانتو زنانه و دخترانه مجلسی 2015 سری 5" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong>نمکستان</strong> : سری پنجم <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="عکس های خفن" href="http://namakstan.ir/category/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8"><strong>عکس های خفن</strong></a></span> از جدیدترین <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/category/manto"><strong>مدل های مانتو</strong></a></span> در سال 2015 از برندهای معتبر ایرانی ، در ادامه تصاویر بیشتر را مشاهده نمایید<span id="more-29445"></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/manto"><img class="aligncenter wp-image-29447 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/manto-7-namakstan.ir-2.jpg" alt="مدل مانتو مجلسی,مدل مانتو مجلسی شیک,مدل مانتو جدید" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">گالری عکس های مدل مانتو زنانه و دخترانه شیک و&nbsp; مجلسی مخصوص سال 2015</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/manto"><img class="aligncenter wp-image-29448 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/manto-7-namakstan.ir-3.jpg" alt="مدل مانتو مجلسی,مدل مانتو مجلسی شیک,مدل مانتو جدید" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">گالری عکس های مدل مانتو زنانه و دخترانه شیک و&nbsp; مجلسی مخصوص سال 2015</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/manto"><img class="aligncenter wp-image-29449 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/manto-7-namakstan.ir-4.jpg" alt="مدل مانتو مجلسی,مدل مانتو مجلسی شیک,مدل مانتو جدید" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">گالری عکس های مدل مانتو زنانه و دخترانه شیک و&nbsp; مجلسی مخصوص سال 2015</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/manto"><img class="aligncenter wp-image-29450 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/manto-7-namakstan.ir-5.jpg" alt="مدل مانتو مجلسی,مدل مانتو مجلسی شیک,مدل مانتو جدید" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">گالری عکس های مدل مانتو زنانه و دخترانه شیک و&nbsp; مجلسی مخصوص سال 2015</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/manto"><img class="aligncenter wp-image-29451 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/manto-7-namakstan.ir-6.jpg" alt="مدل مانتو 2015,مدل مانتو کتی,مدل مانتو اسپرت,مدل مانتو پاییزه,مدل مانتو مجلسی" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">گالری عکس های مدل مانتو زنانه و دخترانه شیک و&nbsp; مجلسی مخصوص سال 2015</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/manto"><img class="aligncenter wp-image-29452 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/manto-7-namakstan.ir-7.jpg" alt="مدل مانتو 2015,مدل مانتو کتی,مدل مانتو اسپرت,مدل مانتو پاییزه,مدل مانتو مجلسی" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">گالری عکس های مدل مانتو زنانه و دخترانه شیک و&nbsp; مجلسی مخصوص سال 2015</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/manto"><img class="aligncenter wp-image-29453 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/manto-7-namakstan.ir-8.jpg" alt="مدل مانتو 2015,مدل مانتو کتی,مدل مانتو اسپرت,مدل مانتو پاییزه,مدل مانتو مجلسی" height="500" width="500"></a></p> <p style="text-align: center;">گالری عکس های مدل مانتو زنانه و دخترانه شیک و&nbsp; مجلسی مخصوص سال 2015</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/manto"><img class="aligncenter wp-image-29454 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/manto-7-namakstan.ir-9.jpg" alt="مدل مانتو 2015,مدل مانتو کتی,مدل مانتو اسپرت,مدل مانتو پاییزه,مدل مانتو مجلسی" height="526" width="526"></a></p> <p style="text-align: center;">گالری عکس های مدل مانتو زنانه و دخترانه شیک و&nbsp; مجلسی مخصوص سال 2015</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%a8"><img class="aligncenter wp-image-29455 size-full" title="مدل مانتو" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/07/manto-7-namakstan.ir-10.jpg" alt="عکس های لو رفته و خفن عکس های جدید بازیگران ایرانی" height="528" width="528"></a></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://namakstan.ir/category/manto">مدل مانتو</a></span></h2> </div> text/html 2015-06-18T19:45:36+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد عکس های زیبا از لباس مجلسی زنانه http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/22 <p style="text-align: center;">عکس های زیبا از <strong>لباس مجلسی زنانه</strong> بهترین تصاویر گالری و آتلیه لباس شب مجلسی<br></p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img alt=" مدل لباس مجلسی 2014 , مدل لباس نامزدی , مدل لباس عروس 2014" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2013/11/prom-dresse-2014-1.jpg" height="779" width="550"></p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">عکس های زیبا از <strong>لباس مجلسی زنانه</strong> بهترین تصاویر گالری و آتلیه لباس شب مجلسی<br></p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img alt=" مدل لباس مجلسی 2014 , مدل لباس نامزدی , مدل لباس عروس 2014" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2013/11/prom-dresse-2014-2.jpg" height="779" width="550"></p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;">عکس های زیبا از <strong>لباس مجلسی زنانه</strong> بهترین تصاویر گالری و آتلیه لباس شب مجلسی<br></p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img alt=" مدل لباس مجلسی 2014 , مدل لباس نامزدی , مدل لباس عروس 2014" src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2013/11/prom-dresse-2014-3.jpg" height="779" width="550"></p><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://namakstan.ir/category/womens-clothing"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b style="">لباس مجلسی زنانه</b></span></a></p> text/html 2015-06-09T05:03:19+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد مجموعه جدید و بی نظیر جوک و اس ام اس خنده دار توپ و خفن ویژه سال 94 http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/21 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">تصاویر جالب و جک های زیبا <strong>مجموعه جدید و بی نظیر جوک و اس ام اس خنده دار و خفن ویژه سال 94</strong>&nbsp; جک تصویری</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/%d8%ac%d9%88%da%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/%d8%ac%d9%88%da%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c"><img class="aligncenter wp-image-21931 size-full" title="عکس خنده دار" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/02/funny-photos-9.jpg" alt="عکس خنده دار , عکس های خنده دار , عکس های جالب" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/02/funny-photos-9.jpg" height="306" width="500"></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تصاویر جالب و جک های زیبا <strong>مجموعه جدید و بی نظیر جوک و اس ام اس خنده دار و خفن ویژه سال 94</strong>&nbsp; جک تصویری</span><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://namakstan.ir/category/%d8%ac%d9%88%da%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/%d8%ac%d9%88%da%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c"><img class="aligncenter wp-image-21932 size-full" title="عکس خنده دار" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/02/funny-photos-10.jpg" alt="عکس خنده دار , عکس های خنده دار , عکس های جالب" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/2015/02/funny-photos-10.jpg" height="500" width="500"></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><a href="http://namakstan.ir/category/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1" data-mce-href="http://namakstan.ir/category/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>مجموعه جدید و بی نظیر جوک و اس ام اس خنده دار و خفن ویژه سال 94</strong></span></a></span></p> text/html 2015-06-06T06:58:35+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد عکس های جدید و دیده نشده بازیگر توفیق اجباری نیوشا ضیغمی + بیوگرافی و زندگینامه http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/20 <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">نیوشا ضیغمی در جام جهانی</span> <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های جدید و دیده نشده نیوشا ضیغمی + بیوگرافی و زندگینامه</span> </strong>نیوشا ضیغمی با تیپ بامزه</span></p><p style="text-align: center;"><img title="عکس های جدید نیوشا ضیغمی در سال 93 " src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/new-photos-and-biography-niosha-zeighami-5.jpg" alt="نیوشا ضیغمی , عکس های نیوشا ضیغمی" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/new-photos-and-biography-niosha-zeighami-5.jpg" height="339" width="450"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">نیوشا ضیغمی در جام جهانی</span> <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های جدید و دیده نشده نیوشا ضیغمی + بیوگرافی و زندگینامه</span> </strong>نیوشا ضیغمی با تیپ بامزه</span><br></p><p style="text-align: center;"><img title="عکس های جدید نیوشا ضیغمی در سال 93" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/new-photos-and-biography-niosha-zeighami-6.jpg" alt="نیوشا ضیغمی , عکس های نیوشا ضیغمی" data-mce-src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/new-photos-and-biography-niosha-zeighami-6.jpg" height="543" width="450"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://namakstan.ir/tag/niusha-zeighami" data-mce-href="http://namakstan.ir/tag/niusha-zeighami"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس های جدید و دیده نشده نیوشا ضیغمی + بیوگرافی و زندگینامه</span></a></strong></span></p><p><br></p> text/html 2015-05-31T19:18:30+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد عکس دخترهای ایرانی http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/19 <p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس دخترهای ایرانی</strong> سریال شمعدانی</p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img title="نگار عابدی, بیوگرافی نگار عابدی, عکسهای نگار عابدی" src="http://photo.ariapix.net/1394/act/negarabedi_04.jpg" alt="نگار عابدی, بیوگرافی نگار عابدی, عکسهای نگار عابدی" data-mce-src="http://photo.ariapix.net/1394/act/negarabedi_04.jpg" width="470"></p><p><br></p><p style="text-align: center;"><strong>عکس دخترهای ایرانی</strong> سریال شمعدانی<br></p><p><br></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><img title="نگار عابدی, بیوگرافی نگار عابدی, عکسهای نگار عابدی" src="http://photo.ariapix.net/1394/act/negarabedi_05.jpg" alt="نگار عابدی, بیوگرافی نگار عابدی, عکسهای نگار عابدی" data-mce-src="http://photo.ariapix.net/1394/act/negarabedi_05.jpg" width="470"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><br></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><a href="http://namakstan.ir/iranian-women-and-girls.html" data-mce-href="http://namakstan.ir/iranian-women-and-girls.html"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>عکس دخترهای ایرانی </strong></span></a></span></p> text/html 2015-05-24T00:25:19+01:00 poromidbiniyaz.mihanblog.com یعقوب باراد سحر قریشی بیوگرافی http://poromidbiniyaz.mihanblog.com/post/18 <p style="text-align: center;">عکس های جدید <strong>سحر قریشی بیوگرافی</strong> جدید تصاویر بازیگران ایرانی<br></p><p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" alt="http://gizmiz.com/wp-content/uploads/kampek_tk_522.jpg" src="http://gizmiz.com/wp-content/uploads/kampek_tk_522.jpg" height="709" width="470"></p><p style="text-align: center;">عکس های جدید <strong>سحر قریشی بیوگرافی</strong> جدید تصاویر بازیگران ایرانی</p><p style="text-align: center;"><img alt="http://uc.niksalehi.com/images/jbsyqwcbsiiil14rooeu.jpg" src="http://uc.niksalehi.com/images/jbsyqwcbsiiil14rooeu.jpg"></p><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://namakstan.ir/tag/sahar-qureshi"><span style="color: rgb(51, 102, 153);"><b style="">سحر قریشی بیوگرافی</b></span></a></p>